The trade4trade logo symbolizing global trade

จิตวิทยาการเทรด

จิตวิทยาการเทรดหมายความถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจและอารมณ์ของกระบวนการตัดสินใจในการเทรด ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเทรดเดอร์ที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการเทรด

Notably, there are many ways in which these aspects of one’s character are exhibited, be it through fear, greed, arrogance and even hope. But of the four emotions, fear และ greed are considered to have a primary influence on trading psychology, particularly in regard to risk taking and discipline.

Being too greedy may lead to decisions that are considered overly risky. Being too scared can result in missed opportunities or hindered trading with little capital gain. Developing self-awareness is likely to help a trader identify recurring negative behavioural patterns and the way they cloud sound judgement.

This enables the trader to address the behaviours to ensure objectivity and rational trading decisions.

การเงินเชิงพฤติกรรม

The study of trading psychology looks at the reasons behind traders making potentially foolish decisions in the market or pertinent to other financial matters. Behavioural finance in particular melds psychology and finance to investigate the impact of human behaviour on financial choices and trading outcomes.

In other words, it identifies psychological influences and biases that drive trader and financial practitioner behaviour and explores how this behaviour can affect market outcomes. Behavioural finance is also examined to gain a better understanding of different outcomes across a range of sectors and industries.

Additionally, behavioural finance proposes that financial participants are not entirely rational or perfectly self-controlled. Instead, they are influenced by psychological factors, and possess relatively normal, self-controlling tendencies. Behavioural finance also purports that decision making in the context of finance is driven by one’s mental and physical wellbeing. 

In other words, one’s mental state fluctuates based on the level of their overall health. Some of the most common behavioural biases include overconfidence, herd behaviour, mental accounting, emotional gap, anchoring, self-attribution, and loss aversion.

การเทรดตามอารมณ์

Another popular term falling within the scope of trading psychology is emotional trading (or emotional investing). Similar to behavioural finance, emotional trading refers to behavioural impulses triggered by market volatilities, resulting in emotional buying หรือ selling of assets.


การเทรดตามอารมณ์อาจได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ต่างๆ เช่น ความตื่นตระหนก, ความโลภ, ความตื่นเต้น, ความกลัว หรือแม้แต่ความมั่นใจที่มากเกินไป


Some common examples of emotional trading decisions include overtrading, panic selling, confirmation bias, and others. Getting a handle on emotional trading requires emotional intelligence to maintain discipline and manage psychological stressors.


Engaging in ongoing learning and investing in personal development will help a trader acquire vital skills like self-regulation, empathy, and confidence.

สัญชาตญาณในการเทรด

An additional key aspect of trading psychology is the concept of trading instincts, i.e., the intuitive or gut feelings that traders may experience when making decisions in financial markets. 

 

Trusting one’s instincts however comes with a robust self-awareness and having the ability to separate a legitimate, rational decision from one driven by emotional impulse. It’s realising that one’s objectivity may be skewed or clouded by bias and taking the steps to rectify the problem.

 

และต้องรู้จักจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่พบบ่อยที่สุดสามประการซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลนั้นได้แก่ อคติที่อาจได้รับจากการอาศัยประสาทสัมผัส (สร้างความคิดเห็นที่เกิดจากข้อมูลที่อาจมีอคติ), การหลีกเลี่ยงสิ่งที่คลุมเครือ (ความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้) และการคาดหวังความเป็นรูปธรรม (เวลาที่หันมาสนใจความรู้สึกเมื่อคาดหวัง แทนที่จะบรรลุสิ่งที่คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก)

Pie chart showing distribution of data with a green circle representing one category and a blue circle representing another.

ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม T4Trade

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปและอยู่นอกกรอบการกํากับดูแลของยุโรปและ MiFID II

โปรดคลิกด้านล่างหากคุณต้องการดําเนินการต่อไปยัง T4Trade ต่อไป

ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

โปรดคลิกด้านล่างหากคุณต้องการดําเนินการต่อไปยัง T4Trade ต่อไป